GDPR

Information till medlem i Brf Turebergs allé om behandling av person­upp­­gifter utifrån GDPR

De personuppgifter som du lämnat i samband med att du tecknat över­låtelse­avtal och beviljats medlemskap i Brf Turebergs allé kommer att behandlas i den ut­sträck­­­ning som behövs för att föreningen ska kunna fullgöra sina för­plikt­­elser en­ligt gällande lagstiftning.

Det kan gälla avisering av årsavgiften, att föra medlemsförteckning och lä­gen­­hets­­för­teckning och annat som hör till den löpande förvaltningen.

Även personuppgifter som inhämtas under tiden du bor i föreningen kan komma att behandlas, exempelvis uppgifter om betalningsförsummelser. Dessa sparas under den tid som är nödvändig för eventuella rättsliga an­språk, som längst tio år. Uppgifter i samband med störningar i boendet sparas som längst i tio år eller tills att bostads­rätten övergår till annan medlem, och kommer därefter raderas.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till förening som bo­stads­­­rätts­­­föreningen är medlem i och företag som bostadsrättsföreningen sam­­arbetar med i sin fastighetsförvaltning.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Detta får du utan kostnad om begäran sker i rimlig om­fatt­ning. Vid upprepade för­frågningar kan en avgift komma att tas ut. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Kontakta då styrelsen.

E-postlistan till informationsutskick hanterar bostadsrättshavare själv genom att, vid intresse av att få utskick från föreningen, anmäla sin e-postadress till före­ningen. I varje utskick finns en länk där man enkelt kan stryka sin adress från listan. Insamlade e-postadresserna används enbart för utskick från fö­reningen.

Listor för Grannsamverkan, där man kan ange anhörigs kontaktuppgifter att nyttjas enbart och bara vid uppfattade nödsituationer, är förstås frivilligt att fylla i. Vid ifyllande förutsätts att man har medgivande av anhörig för behand­ling av perso­n­upp­­gift. Listorna är endast åtkomliga för aktuellt trapp­ombud samt styrelsen, sparas endast fram till lägen­hets­överlåtelse.