Stabilt varmvatten, 50° eller något mera i kranarna

I drygt två månader har vi nu haft den extra tanken med elspetsar. Det innebär att vi både har något mera varmvatten och högre temperatur än tidigare. Vi behöver det för att även försörja golvvärmen i våra våtrum. En bonus är också att ljudnivån på systemet är mera normal.

Vi har både besiktigat och ställt in systemet för effektiv användning och vågar nu säga
att det känns stabilt.

Om vi alla skulle råka duscha samtidigt – s.k. störttappning –kan temperaturen tillfälligt sjunka några grader under 50°. Det är normalt.
Tänk i så fall på att vänta lite, så systemet får chans att hinna i kapp. Stäng kranen en stund.

Flera medlemmar har varit engagerade i systematisk mätning med kalibrerad termometer. Ett särskilt tack till Knutsson i 67:an och Huang/Hwang i 65:an som
bor sist på respektive vattenslinga och därför är extra viktiga för föreningens mätning.
Vi kommer att mäta en gång till, när det blir kall vinter.

Det är för tidigt att säga hur mycket mera elkostnad vi nu har – men den första tidens indikation pekar på c:a 60 000/år (räknat på ett elpris om totalt 1 kr/kWh, som man gör i kalkyler.) Det är den kostnaden vi kan påverka, med hur vi använder vår golvvärme.


Brf har en ökad elförbrukning

Ökningen motsvarar i stort sett den energi som golvvärmen tar i anspråk.
Det innebär att det lönar sig att använda golvvärmen klokt, eftersom vi då påverkar
elförbrukningen och därmed kostnaden. Använd vredet på golvvärmen! Stäng ner när
du inte är hemma, reglera så golvvärmen inte går mer än vad som behövs.
Det går åt lika mycket el till golvvärmen i våtrummen inom hela Brf som till Brf:s
sammanlagda hushållsel (den del som vi medlemmar betalar på avgiften.)

Vi kommer att mäta elförbrukningen separat och kostnaden motsvarar alltså ”Brf:s
årliga kostnad för golvvärmen”. Vinsten med förändringen av energiförsörjningen, som
beräknades uppgå till nästan 30%, stannar därför på strax under 20%. Då har vi inte
räknat de ökade kostnader som vi hade haft, om vi inte alls förändrat.


Brf har inte 50° på VVC-returen

Vi visste om, att denna åtgärd inte kunde lösa detta. Brf lever alltså inte upp till BBR
(Boverkets ByggRegler) som säger, att vi ska ha lägst 50° i alla delar av systemet.
För att eliminera risken för att legionellabakerier växer till sig, höjs temperaturen i vårt
system mellan kl 02.00 och 02.15 på natten, så bakterierna inte kan överleva. Det är
varmt, men fortfarande under den tillåtna gränsen för ”skållningsrisk”.


Nu har Brf 50+° på tappvarmvattnet i kranarna

Installationen av den extra tanken med tre elspetsar om vardera 9 kW har gått bra.
Detta tillsammans med ett par ytterligare åtgärder innebär, att vi nu har över 50° i våra
kranar.
Vi kontrollmäter på strategiska ställen sedan ett par veckor tillbaka och det ser utmärkt
ut. Den extra tanken på 750 liter innebär även att tappvarmvattnet räcker bättre, om vi
alla skulle råka duscha vid samma tidpunkt. Nya tanken håller även högre temperatur än
de övriga, alltså räcker varmvattnet ännu bättre.
Tänk nu på att inte spola inte bort vatten i onödan! Det lönar sig att spara på varmvatten!
Brf Turebergs Allé har tidigare visat att vi kan vara sparsamma med varmvatten.


Installation av ny tank

Som ett första steg i säkerställande av vattentemperatur installeras inom kort ytterligare en vattentank med elpatron.

Syftet är dels att säkerställa den lagstadgade temperaturen på varmvattnet samt att sänka påfrestningen på bergvärmepumparna. Installationen kommer ske under vecka 37, varvid varmvattnet kommer behöva brytas. Detta planeras i nuläget att ske den 11:e och 12:e september under dagtid, 09:00-16:00. Påminnelse kommer.

Vidare kommer det omtalade legionellaprovet att tas under första veckan i oktober.


Second Opinion och framåt

Styrelse och utvidgad fastighetsgrupp har fått skriftlig och muntlig Second Opinion-rapport från ÅF

Rapporten tydliggör att

 • Vi kan inte leva upp till krav i Boverkets byggregler (BBR) med nuvarande golvvärmekonstruktion.
 • Vi kan göra åtgärder för att förbättra nuvarande situation. ÅF ger förslag som vi ska väga in.
 • Rapporten framför funderingar kring materialval. Detta ska vi givetvis undersöka.
 • Rapporten beskriver att hålen kan vara c:a 1200 m för korta. I dagsläget ser det inte ut som några problem med temperaturerna, men något man bör hålla uppsikt över.

Detta kan vi även se som ytterligare ”ett mått” på den energi golvvärmen drar, 5-7 grader, eller c:a 30 kW eller 1200 meter borrhål.

Nu ska styrelsen väga in Åfs förslag i förslagen från Enex tillsammans med kostnader avseende

 • Mätningar av eventuell energiförlust i ledningar och kranar.
 • Eventuell injustering av reglage till golvvärme och ev byte av reglage.
 • Tillförsel av energi till systemet.
 • Omkopplingar för bättre styrning av flödet i tankarna.

Styrelsen har tagit principbeslut som bl a innebär

 • att anlita ÅF som ”second opinion” i de vägval som återstår, innan vi har bästa lösning helt klar för oss.
 • att anlita Enex för de åtgärder vi kommer att genomföra.
 • att anlita en fristående juristkompetens för att hantera avtal/ansvar.
 • att anlita EFS för mätningarna av ledningar, kranar och reglage.
 • att planera vattenprovtagning i september.
 • att tills frågan är fullt utredd tills vidare ej ge tillstånd till förnyad påkoppling på tappvarmvatten vid badrumsrenovering.

Givetvis kommer vi kontinuerligt att beakta ljud- och andra aspekter.


Resultat grovmätning golvvärme

TACK VARE STORT ENGAGEMANG…

… fick vi med 92 av Brf:s 114 våtrum försedda med golvvärme på tappvarmvattensystemet. Affärslokalerna skulle bli ”bortfall” med 3 våtrum, vilket vi kände till.

Mycket tillförlitligt resultat alltså – att bygga vidare beräkningar på.

På grafen nedan (en skärmdump från systemet) kan du se vad som hände med tappvarmvattnet, när flertalet av oss hade stängt golvvärmen helt.

Kommentar till noteringar på några rapporter:

”Det stämmer, att vi inte upplevde, att det blev väldigt varmt första natten – men systemet läste av skillnaden ändå. Däremot märkte ni nog, att det blev svalare på golvet, när ni stängde, trots att det är sommar. Det behövs ingen ytterligare felanmälan. Vi jobbar med att hitta bästa lösning.”


Grovmätning av golvvärme 11- 13 juni 2017

Vi behöver alla medlemmars medverkan för att göra en grov mätning av hur mycket energi som behövs för golvvärmen i våtrummen. Särskilt meddelande kommer i brevlådan tillsammans med en blankett som ska fyllas i och lämnas åter.

Särskild instruktion kommer i brevlådan.

Är du osäker på hur man gör, kontakta EFS (Fernando Freitas), någon i styrelsen eller ditt trappombud före den aktuella dagen.

Tack för hjälpen!