Installation av ny tank

Som ett första steg i säkerställande av vattentemperatur installeras inom kort ytterligare en vattentank med elpatron.

Syftet är dels att säkerställa den lagstadgade temperaturen på varmvattnet samt att sänka påfrestningen på bergvärmepumparna. Installationen kommer ske under vecka 37, varvid varmvattnet kommer behöva brytas. Detta planeras i nuläget att ske den 11:e och 12:e september under dagtid, 09:00-16:00. Påminnelse kommer.

Vidare kommer det omtalade legionellaprovet att tas under första veckan i oktober.


Second Opinion och framåt

Styrelse och utvidgad fastighetsgrupp har fått skriftlig och muntlig Second Opinion-rapport från ÅF

Rapporten tydliggör att

 • Vi kan inte leva upp till krav i Boverkets byggregler (BBR) med nuvarande golvvärmekonstruktion.
 • Vi kan göra åtgärder för att förbättra nuvarande situation. ÅF ger förslag som vi ska väga in.
 • Rapporten framför funderingar kring materialval. Detta ska vi givetvis undersöka.
 • Rapporten beskriver att hålen kan vara c:a 1200 m för korta. I dagsläget ser det inte ut som några problem med temperaturerna, men något man bör hålla uppsikt över.

Detta kan vi även se som ytterligare ”ett mått” på den energi golvvärmen drar, 5-7 grader, eller c:a 30 kW eller 1200 meter borrhål.

Nu ska styrelsen väga in Åfs förslag i förslagen från Enex tillsammans med kostnader avseende

 • Mätningar av eventuell energiförlust i ledningar och kranar.
 • Eventuell injustering av reglage till golvvärme och ev byte av reglage.
 • Tillförsel av energi till systemet.
 • Omkopplingar för bättre styrning av flödet i tankarna.

Styrelsen har tagit principbeslut som bl a innebär

 • att anlita ÅF som ”second opinion” i de vägval som återstår, innan vi har bästa lösning helt klar för oss.
 • att anlita Enex för de åtgärder vi kommer att genomföra.
 • att anlita en fristående juristkompetens för att hantera avtal/ansvar.
 • att anlita EFS för mätningarna av ledningar, kranar och reglage.
 • att planera vattenprovtagning i september.
 • att tills frågan är fullt utredd tills vidare ej ge tillstånd till förnyad påkoppling på tappvarmvatten vid badrumsrenovering.

Givetvis kommer vi kontinuerligt att beakta ljud- och andra aspekter.


Resultat grovmätning golvvärme

TACK VARE STORT ENGAGEMANG…

… fick vi med 92 av Brf:s 114 våtrum försedda med golvvärme på tappvarmvattensystemet. Affärslokalerna skulle bli ”bortfall” med 3 våtrum, vilket vi kände till.

Mycket tillförlitligt resultat alltså – att bygga vidare beräkningar på.

På grafen nedan (en skärmdump från systemet) kan du se vad som hände med tappvarmvattnet, när flertalet av oss hade stängt golvvärmen helt.

Kommentar till noteringar på några rapporter:

”Det stämmer, att vi inte upplevde, att det blev väldigt varmt första natten – men systemet läste av skillnaden ändå. Däremot märkte ni nog, att det blev svalare på golvet, när ni stängde, trots att det är sommar. Det behövs ingen ytterligare felanmälan. Vi jobbar med att hitta bästa lösning.”


Grovmätning av golvvärme 11- 13 juni 2017

Vi behöver alla medlemmars medverkan för att göra en grov mätning av hur mycket energi som behövs för golvvärmen i våtrummen. Särskilt meddelande kommer i brevlådan tillsammans med en blankett som ska fyllas i och lämnas åter.

Särskild instruktion kommer i brevlådan.

Är du osäker på hur man gör, kontakta EFS (Fernando Freitas), någon i styrelsen eller ditt trappombud före den aktuella dagen.

Tack för hjälpen!


Second opinion utsedd

Styrelsen har anlitat en konsult från ÅF för att få en second opinion avseende åtgärder för att uppnå önskad kvalitet. Det vill säga funktion, komfort och ekonomi på kort och lång sikt.

Uppdraget innebär att utifrån en bedömning av nuläget ge förslag till åtgärder för att uthålligt säkra tappvarmvattenförsörjningen utan att riskera värmeförsörjningen.

Rapport kommer att lämnas snarast efter 1 juni och senast v 24, dvs före midsommar.


Miljömedvetenhet = Ekonomi

Inom bostadsrättsföreningen har vi över tid på olika sätt verkat för kombinationen av miljömedvetenhet och ekonomi. För sju år sedan hade vi en kampanj för att spara varmvatten, då vi påminde oss om att t.ex. inte diska under rinnande vatten, inte låta varmvattnet rinna medan man borstar tänderna m.m. Vi skaffade då också en mätare för varmvatten och vi kunde tydligt se att ”kampanjen” gav resultat. Vi sänkte varmvattenförbrukningen och därmed kostnaden för uppvärmning av detsamma.

Vi har under alla år reglerat värmen på elementen efter vädret, detta märker vi inte då utomhustemperaturen är såpass hög att ingen ytterligare värme krävs för en behaglig inomhustemperatur. Praxis i flerfamiljshus är att stänga av, likt vi gör, mellan ungefär månadsskiftet maj/juni och mitten på september.
Vår fastighetsskötare kommer att kunna reglera det framöver och vi kan ta vara på alla varma dagar som moder jord ger oss.

Det bör vara lika naturligt att skriva ”medvetenhet” på vredet till golvvärmen i badrummen. Stänga ner när vi åker bort, vrida ner sommartid – precis som vi skulle göra om vi hade el-golvvärme, eller hur? Det är också miljö och ekonomi.

Vi kommer att säkra att det inte går att stänga av flödet helt.


Injustering av systemet

När vi pratar om att injustering tar tid, handlar det om att balansera flöde (hastigheten) och gradtal samt samspelet mellan systemets olika delar så att hela systemet blir stabilt och ger den komfort vi önskar. Det handlar således inte enbart om den temperatur som når våra lägenheter i radiatorer och tappvarmvatten.

Det tar alltid minst ett år att göra en injustering för att alla årstider behöver finnas med. Stöter man på problem kan det förstås förlänga tiden. Med golvvärmen befinner vi oss nu på en sådan puckel, ett vägskäl, där stämman valt väg.


Detta är bergvärme

I vart och ett av de 18 hål som är borrat i berget, 260 meter snett ner mot vår tomtgräns, finns två slangar. En ner och en upp. De är sammankopplade på längst där nere. I slangen finns ett energibärande medium (frostskyddad sprit). Detta pumpas runt och hämtar upp värmeenergin åt oss.

Energin frigörs och används i centralen för att värma upp vatten, som sedan går ut i våra två system: värmesystemet och tappvarmvattensystemet. Principen är alltså ”kyla ut – värme in.” Den 5 april, vid ett avläsningstillfälle hade mediet på väg ner i hålet en temperatur på 0,2 grader och på väg upp ur hålet en temperatur på 2,7 grader. Dessa värden är bra för den tiden på året. Temperaturen varierar lite hela tiden.

Vi har inte jordvärme (eller markvärme eller ytvärme) vars idé är att samla upp den ytliga energin i marken. Mycket mera slang än vad vi har är då nedgrävd c:a en meter över ett stort område. Även denna slang är fylld med ett energibärande medium. För jordvärme behövs ingen borrning utan istället endast ett mycket omfattande grävarbete.