Stabilt varmvatten, 50° eller något mera i kranarna

I drygt två månader har vi nu haft den extra tanken med elspetsar. Det innebär att vi både har något mera varmvatten och högre temperatur än tidigare. Vi behöver det för att även försörja golvvärmen i våra våtrum. En bonus är också att ljudnivån på systemet är mera normal.

Vi har både besiktigat och ställt in systemet för effektiv användning och vågar nu säga
att det känns stabilt.

Om vi alla skulle råka duscha samtidigt – s.k. störttappning –kan temperaturen tillfälligt sjunka några grader under 50°. Det är normalt.
Tänk i så fall på att vänta lite, så systemet får chans att hinna i kapp. Stäng kranen en stund.

Flera medlemmar har varit engagerade i systematisk mätning med kalibrerad termometer. Ett särskilt tack till Knutsson i 67:an och Huang/Hwang i 65:an som
bor sist på respektive vattenslinga och därför är extra viktiga för föreningens mätning.
Vi kommer att mäta en gång till, när det blir kall vinter.

Det är för tidigt att säga hur mycket mera elkostnad vi nu har – men den första tidens indikation pekar på c:a 60 000/år (räknat på ett elpris om totalt 1 kr/kWh, som man gör i kalkyler.) Det är den kostnaden vi kan påverka, med hur vi använder vår golvvärme.


Brf har en ökad elförbrukning

Ökningen motsvarar i stort sett den energi som golvvärmen tar i anspråk.
Det innebär att det lönar sig att använda golvvärmen klokt, eftersom vi då påverkar
elförbrukningen och därmed kostnaden. Använd vredet på golvvärmen! Stäng ner när
du inte är hemma, reglera så golvvärmen inte går mer än vad som behövs.
Det går åt lika mycket el till golvvärmen i våtrummen inom hela Brf som till Brf:s
sammanlagda hushållsel (den del som vi medlemmar betalar på avgiften.)

Vi kommer att mäta elförbrukningen separat och kostnaden motsvarar alltså ”Brf:s
årliga kostnad för golvvärmen”. Vinsten med förändringen av energiförsörjningen, som
beräknades uppgå till nästan 30%, stannar därför på strax under 20%. Då har vi inte
räknat de ökade kostnader som vi hade haft, om vi inte alls förändrat.


Brf har inte 50° på VVC-returen

Vi visste om, att denna åtgärd inte kunde lösa detta. Brf lever alltså inte upp till BBR
(Boverkets ByggRegler) som säger, att vi ska ha lägst 50° i alla delar av systemet.
För att eliminera risken för att legionellabakerier växer till sig, höjs temperaturen i vårt
system mellan kl 02.00 och 02.15 på natten, så bakterierna inte kan överleva. Det är
varmt, men fortfarande under den tillåtna gränsen för ”skållningsrisk”.


Nu har Brf 50+° på tappvarmvattnet i kranarna

Installationen av den extra tanken med tre elspetsar om vardera 9 kW har gått bra.
Detta tillsammans med ett par ytterligare åtgärder innebär, att vi nu har över 50° i våra
kranar.
Vi kontrollmäter på strategiska ställen sedan ett par veckor tillbaka och det ser utmärkt
ut. Den extra tanken på 750 liter innebär även att tappvarmvattnet räcker bättre, om vi
alla skulle råka duscha vid samma tidpunkt. Nya tanken håller även högre temperatur än
de övriga, alltså räcker varmvattnet ännu bättre.
Tänk nu på att inte spola inte bort vatten i onödan! Det lönar sig att spara på varmvatten!
Brf Turebergs Allé har tidigare visat att vi kan vara sparsamma med varmvatten.


Gör redo för hembesök

Injustering av radiatorer, eller element som de också kallas, kommer ske under början av December. Justeringen sker i tre steg, varav två kräver tillträde till varje enskild lägenhet.

Tillfälle ett innebär att termostaterna på elementen monteras bort, för att ojusterat ge maximal värme mängd i lägenheten.
Tillfälle två innebär mätning på stamventil, detta kräver inte tillgång till lägenheten.
Tillfälle tre är temperaturmätning i lägenhet samt återmontering av termostat.

Målet är att alla ska kunna ha 21 grader i vistelsezon, ett begrepp som lättförklarat innebär ungefär ”mitt i rummet”.

Följande datum gäller för de olika trappuppgångarna.

Steg 1 Steg 3
Turebergs Allé 3 29/11 12/12
Turebergs Allé 5 29/11 12/12
Turebergs Allé 7 30/11 13/12
Engelbrekts väg 63 30/11 13/12
Engelbrekts väg 65 30/11 13/12
Engelbrekts väg 67 1/12 14/12
Engelbrekts väg 69 1/12 14/12
Engelbrekts väg 71 1/12 14/12

Kan du inte själv vara hemma de aktuella dagarna, går det bra att be en granne om hjälp, eller ställa låset i så kallat service läge. Detta genom att ta ut nyckeln när denna står i läge klockan 10. Kom ihåg att inte låsa sjutillhållarlåset. I det fall du nyttjar serviceläget kommer en representant för styrelsen att vara med vid hela besöket.

Föteckning per trapphus hanteras av respektive trappombud.

Vidare information kommer anslås i trapphuset.

/Jocke


De sista justeringarna kvar

Nu börjar det bli klart. Värmecentralen är komplett och fungerar som den skall. I veckan kommer ett skåp byggas kring de rör som går in i huset från marken. Det kommer bli snyggt igen! =)

Under vecka 44 & 45 kommer injustering av alla element göras. Det medför att tekniker behöver tillträde till varje bostadsrätt, och alla element i dessa. Information om detta kommer i brevlådan inför besöket. Detta arbete är del i den långsiktiga strategin som även bidrog till att vi valde att genomföra bergvärmearbetet. Alltså inte enbart en följd av densamma.

Framöver kommer det ett par tips och råd för hur vi bör agera när vi nu använder bergvärme som huvudsaklig uppvärmning, det finns vissa skillnader mot hur det var innan.

/Jocke

P.S. Det tillfälliga driftstopps om påverkade föreningen förra helgen berodde på flera mänskliga faktorer. Rätt kompetenser rykte ut snabbt och avlöste problemet som får anses vara en engångsgrej. Vi skriver upp det på injusteringskontot tycker jag 🙂 D.S


Snart värmer vi med 100% bergvärme

Den 14 september, vilket är Onsdag innevarande vecka, går föreningen över till 100% bergvärme. Detta innebär i praktiken att projektet har levererat sin största milstolpe. Injustering och finjustering av temperaturer och systemets arbetsmönster kommer sedan att ske för att vår inomhusmiljö skall bli så bra som möjligt.

Under tisdag och onsdag, 13 & 14 september, kommer asfaltering ske av de delar av vår innergård som grävdes sönder under arbetet. Undvik om möjligt att gå direkt på den nylagda asfalten under första dagerna då denna är rätt kladdig och vi inte vill dra in massa kladd och skräp på de nypolerade golven i portarna.

/Jocke


Grävning för el färdigställd

Så är äntligen sommaren och lugnet över. Borrkronan har börjat och avklarat grävningen för den utökade elen som krävs. Nu väntar vi bara på att Sollentuna Energi skall koppla in detta. Dessvärre har de ingen möjlighet att genomföra detta som överenskommet. Projektet kommer därför att drabbas av en viss försening på cirka 2 veckor. Elavbrott som tidigare flaggats för kommer ske enligt anslag i portar och utdelad information.

/Jocke

DSC_1662      DSC_1664      DSC_1671


Isolering och styrning

I dagsläget pågår inklädnad av alla våra rör. Det är väldigt många rör.
Isoleringens syfte är att dämpa läckaget av värme från de värmebärande ledningarna. I dagsläget är det fruktansvärt varmt inne i centralen, vilket både beror på de oisolerade rören, men också utetemperaturen. På vintern när det är mindre härligt ute, blir påverkan på systemet väldigt tydlig om det inte är isolerat.

Inom kort kommer all styrteknik att vara på plats. Det medför att systemet kan driftsättas till fullo, styras och övervakas på korrekt sätt.

Vi inväntar fortfarande de sista grävningarna för nytt elskåp som ska försöja hela anläggningen när den är klar. När det är klart kommer asfalten att läggas och gården bli prydlig igen

/Jocke