Stabilt varmvatten, 50° eller något mera i kranarna

I drygt två månader har vi nu haft den extra tanken med elspetsar. Det innebär att vi både har något mera varmvatten och högre temperatur än tidigare. Vi behöver det för att även försörja golvvärmen i våra våtrum. En bonus är också att ljudnivån på systemet är mera normal.

Vi har både besiktigat och ställt in systemet för effektiv användning och vågar nu säga
att det känns stabilt.

Om vi alla skulle råka duscha samtidigt – s.k. störttappning –kan temperaturen tillfälligt sjunka några grader under 50°. Det är normalt.
Tänk i så fall på att vänta lite, så systemet får chans att hinna i kapp. Stäng kranen en stund.

Flera medlemmar har varit engagerade i systematisk mätning med kalibrerad termometer. Ett särskilt tack till Knutsson i 67:an och Huang/Hwang i 65:an som
bor sist på respektive vattenslinga och därför är extra viktiga för föreningens mätning.
Vi kommer att mäta en gång till, när det blir kall vinter.

Det är för tidigt att säga hur mycket mera elkostnad vi nu har – men den första tidens indikation pekar på c:a 60 000/år (räknat på ett elpris om totalt 1 kr/kWh, som man gör i kalkyler.) Det är den kostnaden vi kan påverka, med hur vi använder vår golvvärme.


Brf har en ökad elförbrukning

Ökningen motsvarar i stort sett den energi som golvvärmen tar i anspråk.
Det innebär att det lönar sig att använda golvvärmen klokt, eftersom vi då påverkar
elförbrukningen och därmed kostnaden. Använd vredet på golvvärmen! Stäng ner när
du inte är hemma, reglera så golvvärmen inte går mer än vad som behövs.
Det går åt lika mycket el till golvvärmen i våtrummen inom hela Brf som till Brf:s
sammanlagda hushållsel (den del som vi medlemmar betalar på avgiften.)

Vi kommer att mäta elförbrukningen separat och kostnaden motsvarar alltså ”Brf:s
årliga kostnad för golvvärmen”. Vinsten med förändringen av energiförsörjningen, som
beräknades uppgå till nästan 30%, stannar därför på strax under 20%. Då har vi inte
räknat de ökade kostnader som vi hade haft, om vi inte alls förändrat.


Brf har inte 50° på VVC-returen

Vi visste om, att denna åtgärd inte kunde lösa detta. Brf lever alltså inte upp till BBR
(Boverkets ByggRegler) som säger, att vi ska ha lägst 50° i alla delar av systemet.
För att eliminera risken för att legionellabakerier växer till sig, höjs temperaturen i vårt
system mellan kl 02.00 och 02.15 på natten, så bakterierna inte kan överleva. Det är
varmt, men fortfarande under den tillåtna gränsen för ”skållningsrisk”.


Nu har Brf 50+° på tappvarmvattnet i kranarna

Installationen av den extra tanken med tre elspetsar om vardera 9 kW har gått bra.
Detta tillsammans med ett par ytterligare åtgärder innebär, att vi nu har över 50° i våra
kranar.
Vi kontrollmäter på strategiska ställen sedan ett par veckor tillbaka och det ser utmärkt
ut. Den extra tanken på 750 liter innebär även att tappvarmvattnet räcker bättre, om vi
alla skulle råka duscha vid samma tidpunkt. Nya tanken håller även högre temperatur än
de övriga, alltså räcker varmvattnet ännu bättre.
Tänk nu på att inte spola inte bort vatten i onödan! Det lönar sig att spara på varmvatten!
Brf Turebergs Allé har tidigare visat att vi kan vara sparsamma med varmvatten.


Installation av ny tank

Som ett första steg i säkerställande av vattentemperatur installeras inom kort ytterligare en vattentank med elpatron.

Syftet är dels att säkerställa den lagstadgade temperaturen på varmvattnet samt att sänka påfrestningen på bergvärmepumparna. Installationen kommer ske under vecka 37, varvid varmvattnet kommer behöva brytas. Detta planeras i nuläget att ske den 11:e och 12:e september under dagtid, 09:00-16:00. Påminnelse kommer.

Vidare kommer det omtalade legionellaprovet att tas under första veckan i oktober.


Second opinion utsedd

Styrelsen har anlitat en konsult från ÅF för att få en second opinion avseende åtgärder för att uppnå önskad kvalitet. Det vill säga funktion, komfort och ekonomi på kort och lång sikt.

Uppdraget innebär att utifrån en bedömning av nuläget ge förslag till åtgärder för att uthålligt säkra tappvarmvattenförsörjningen utan att riskera värmeförsörjningen.

Rapport kommer att lämnas snarast efter 1 juni och senast v 24, dvs före midsommar.


Miljömedvetenhet = Ekonomi

Inom bostadsrättsföreningen har vi över tid på olika sätt verkat för kombinationen av miljömedvetenhet och ekonomi. För sju år sedan hade vi en kampanj för att spara varmvatten, då vi påminde oss om att t.ex. inte diska under rinnande vatten, inte låta varmvattnet rinna medan man borstar tänderna m.m. Vi skaffade då också en mätare för varmvatten och vi kunde tydligt se att ”kampanjen” gav resultat. Vi sänkte varmvattenförbrukningen och därmed kostnaden för uppvärmning av detsamma.

Vi har under alla år reglerat värmen på elementen efter vädret, detta märker vi inte då utomhustemperaturen är såpass hög att ingen ytterligare värme krävs för en behaglig inomhustemperatur. Praxis i flerfamiljshus är att stänga av, likt vi gör, mellan ungefär månadsskiftet maj/juni och mitten på september.
Vår fastighetsskötare kommer att kunna reglera det framöver och vi kan ta vara på alla varma dagar som moder jord ger oss.

Det bör vara lika naturligt att skriva ”medvetenhet” på vredet till golvvärmen i badrummen. Stänga ner när vi åker bort, vrida ner sommartid – precis som vi skulle göra om vi hade el-golvvärme, eller hur? Det är också miljö och ekonomi.

Vi kommer att säkra att det inte går att stänga av flödet helt.


Injustering av systemet

När vi pratar om att injustering tar tid, handlar det om att balansera flöde (hastigheten) och gradtal samt samspelet mellan systemets olika delar så att hela systemet blir stabilt och ger den komfort vi önskar. Det handlar således inte enbart om den temperatur som når våra lägenheter i radiatorer och tappvarmvatten.

Det tar alltid minst ett år att göra en injustering för att alla årstider behöver finnas med. Stöter man på problem kan det förstås förlänga tiden. Med golvvärmen befinner vi oss nu på en sådan puckel, ett vägskäl, där stämman valt väg.


Detta är bergvärme

I vart och ett av de 18 hål som är borrat i berget, 260 meter snett ner mot vår tomtgräns, finns två slangar. En ner och en upp. De är sammankopplade på längst där nere. I slangen finns ett energibärande medium (frostskyddad sprit). Detta pumpas runt och hämtar upp värmeenergin åt oss.

Energin frigörs och används i centralen för att värma upp vatten, som sedan går ut i våra två system: värmesystemet och tappvarmvattensystemet. Principen är alltså ”kyla ut – värme in.” Den 5 april, vid ett avläsningstillfälle hade mediet på väg ner i hålet en temperatur på 0,2 grader och på väg upp ur hålet en temperatur på 2,7 grader. Dessa värden är bra för den tiden på året. Temperaturen varierar lite hela tiden.

Vi har inte jordvärme (eller markvärme eller ytvärme) vars idé är att samla upp den ytliga energin i marken. Mycket mera slang än vad vi har är då nedgrävd c:a en meter över ett stort område. Även denna slang är fylld med ett energibärande medium. För jordvärme behövs ingen borrning utan istället endast ett mycket omfattande grävarbete.


Second Opinion

För att långsiktigt kvalitetssäkra nästa steg kommer styrelsen även att låta göra en oberoende bedömning – en second opinion – som ytterligare referensram inför beslutet om åtgärder. Detta arbete kommer utläggas på lämplig entreprenör så snart som möjligt.