Second Opinion och framåt

Styrelse och utvidgad fastighetsgrupp har fått skriftlig och muntlig Second Opinion-rapport från ÅF

Rapporten tydliggör att

 • Vi kan inte leva upp till krav i Boverkets byggregler (BBR) med nuvarande golvvärmekonstruktion.
 • Vi kan göra åtgärder för att förbättra nuvarande situation. ÅF ger förslag som vi ska väga in.
 • Rapporten framför funderingar kring materialval. Detta ska vi givetvis undersöka.
 • Rapporten beskriver att hålen kan vara c:a 1200 m för korta. I dagsläget ser det inte ut som några problem med temperaturerna, men något man bör hålla uppsikt över.

Detta kan vi även se som ytterligare ”ett mått” på den energi golvvärmen drar, 5-7 grader, eller c:a 30 kW eller 1200 meter borrhål.

Nu ska styrelsen väga in Åfs förslag i förslagen från Enex tillsammans med kostnader avseende

 • Mätningar av eventuell energiförlust i ledningar och kranar.
 • Eventuell injustering av reglage till golvvärme och ev byte av reglage.
 • Tillförsel av energi till systemet.
 • Omkopplingar för bättre styrning av flödet i tankarna.

Styrelsen har tagit principbeslut som bl a innebär

 • att anlita ÅF som ”second opinion” i de vägval som återstår, innan vi har bästa lösning helt klar för oss.
 • att anlita Enex för de åtgärder vi kommer att genomföra.
 • att anlita en fristående juristkompetens för att hantera avtal/ansvar.
 • att anlita EFS för mätningarna av ledningar, kranar och reglage.
 • att planera vattenprovtagning i september.
 • att tills frågan är fullt utredd tills vidare ej ge tillstånd till förnyad påkoppling på tappvarmvatten vid badrumsrenovering.

Givetvis kommer vi kontinuerligt att beakta ljud- och andra aspekter.